top of page

ŠTATÚT
SÚŤAŽE
KAMERA
2023

I    Preambula

Tvorivá súťaž o najlepší kameramanský výkon v rôznych druhoch a žánroch audiovizuálnych diel má za cieľ podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie kameramana a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej profesionálnej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku, a zároveň prezentovať výsledky práce slovenských kameramanov a kameramaniek v zahraničí. Je otvorenou národnou súťažou pre všetky kameramanky a kameramanov, ktorí sa podieľajú na vzniku nielen slovenských, ale aj inonárodných audiovizuálnych diel. Základnou podmienkou účasti na tejto súťaži je, že prihlásené dielo spĺňa kritériá vymedzených druhov a žánrov audiovizuálnej tvorby v tomto štatúte a kameramanský výkon na tomto diele vytvoril kameraman/kameramanka, ktorý/ktorá je občanom Slovenskej republiky, alebo kameraman/kameramanka inej národnosti, ktorý/ktorá svojim tvorivým výkonom participoval(a) na vzniku slovenského audiovizuálneho diela.

Vyhlasovateľmi tvorivej súťaže Kamera 2023 v kategóriách uvedených v tomto štatúte sú Asociácia slovenských kameramanov (ďalej len ASK) ako organizátor súťaže a Literárny fond ako spoluorganizátor súťaže (ďalej len LF).
 

II    Charakteristika cien súťaže Kamera 2023

Cenou Kamera 2023 sa oceňujú v jednotlivých druhoch a žánroch najvýznamnejšie tvorivé kameramanské výkony v oblasti audiovizuálnej tvorby. Poslaním tejto súťaže je prezentovať a zvýrazniť tvorivý podiel a autorský vklad tejto profesie pri vytváraní tvorby v duchu humanistických ideálov a kultúry a motivovať tvorcov k zvyšovaniu profesionálnej a estetickej úrovne ich diel.

III   Podmienky súťaže Kamera 2023
 

 1. Diela môžu prihlásiť kameramani a kameramanky, ostatní audiovizuálni tvorcovia, producenti, televízni vysielatelia, distribútori a tvorivé umelecké združenia.

 2. Prijaté môžu byť diela, ktoré boli vyrobené a majú copyrightové označenie v záverečných titulkoch © 2019 (s premiérou po termíne uzávierky predchádzajúcej súťaže 30. 9. 2019) © 2020, © 2021, © 2022, © 2023.

 3. Organizátor súťaže ASK je oprávnený na základe tohto štatútu prijať do súťaže diela v profesionálnom formáte a spôsobom, ktorého parametre upresní organizátor v prihláške do súťaže. 

 4. Termín ukončenia podania prihlášok a dodania diela je 31. 8. 2023. (Predĺžený z pôvodného termínu 15. 8. 2023).

 5. Každý prihlasovateľ musí do prihlášky uviesť názov diela, jeho minutáž, meno autora - kameramana/kameramanky, kategóriu, do ktorej ho navrhovateľ prihlasuje, krátky popis k dielu a link na celé dielo.

 6. Organizátor súťaže ASK si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže diela, ktoré nespĺňajú podmienky tohto štatútu, alebo diela, ktoré propagujú násilie, akúkoľvek formu diskriminácie, ako aj diela s prvkami pornografie, alebo politickej reklamy.

 7. Organizátor súťaže ASK si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže aj diela, ktoré nebudú v predpísanom formáte alebo ktorých zvukovo-obrazový záznam nebude mať dostatočnú technickú kvalitu pre posúdenie tvorivej kameramanskej práce v kontexte celkového vyznenia diela.

 8. ASK a Literárny fond vypisuje na posúdenie výsledkov tvorivej práce kameramaniek a kameramanov tvorivú súťaž s cenami v nasledujúcich kategóriách audiovizuálnej tvorby:
   
  1.    Hlavná cena Kamera 2023 - hraná tvorba
  2.    Cena za televízny seriál
  3.    Cena za dokumentárny film
  4.    Cena krátky film
  5.    Cena za audiovizuálnu reklamu 
  6.    Cena za najlepší videoklip
  7.    Cena za najlepší študentský film
  8.    Cena za technologický prínos*
  9.    Cena za celoživotné dielo kameramana *
  *Cenu za technologický prínos a Cenu za celoživotné dielo kameramana, ktorý svojou tvorbou a umeleckým tvorivým výkonom výrazne prispel k rozvoju slovenskej kinematografie a audiovizuálnej tvorby, navrhuje prezídium ASK.

   

 9. V nasledujúcich kategóriách (2) Cena za televízny seriál, (4) Cena krátky film, (5) Cena za audiovizuálnu reklamu, (6) Cena za najlepší videoklip a (7) Cena za najlepší študentský film je limit na počet prihlásených diel je stanovený na jedno dielo na kameramanku / kameramana.

 10. V kategórii (1) Hlavná cena Kamera 2023 - hraná tvorba a v kategórii (3) Cena za dokumentárny film je limit na počet prihlásených diel stanovený na dve diela na kameramanku/kameramana.

 11. Ceny vo všetkých vypísaných kategóriách tejto súťaže, pozostávajú z diplomu a prípadne ďalších cien, ktoré určí porota po dohode s ASK. Súčasťou týchto cien je aj finančná odmena od Literárneho fondu, okrem Ceny za technologický prínos, Ceny za nejlepší študentský film a Ceny za celoživotné dielo kameramanovi.

IV    Spôsob hodnotenia.

 1. Diela navrhnuté a prijaté organizátorom ASK do súťaže sa hodnotia v dvojkolovom systéme. V prvom kole hlasujú všetci riadni a čestní členovia ASK. Hlasujú zo všetkých prihlásených diel a na základe počtu hlasov sa vyberú 3 nominácie z každej kategórie.

 2. V druhom kole 5-členná porota hodnotí a vyberá víťazné diela z nominácií z prvého kola. Členov poroty nominuje výbor ASK z odborníkov v oblasti audiovizuálnej tvorby a najmenej 1 člena poroty nominuje a schvaľuje výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF. Porota si volí svojho predsedu na prvom spoločnom zasadnutí.

 3. Porota má právo ktorúkoľvek z cien vypísanú v tomto štatúte neudeliť, okrem Ceny za celoživotné dielo a Ceny za technologický prínos, ktorých udelenie navrhuje prezídium ASK ešte pred hodnotiacim procesom poroty.

 4. Členom poroty nemôže byť kameraman ani iní tvorcovia diela, ktoré je prihlásené a prijaté do tejto súťaže.

 5. Predseda poroty je povinný vypracovať protokol, ktorého súčasťou je zoznam ocenených diel v jednotlivých kategóriách a finančního ohodnotenia jednotlivých cien na predloženie výboru Sekcie pre tvorivú činnost v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF.

 6. Predseda poroty v záverečnom protokole a pri slávnostnom odovzdávaní cien uvedie aj dôvody, pre ktoré sa rozhodla porota niektorú z cien neudeliť. 

 7. Porota je pri svojom rozhodovaní povinná dodržiavať tento štatút. V jeho rámci sú jej rozhodnutia konečné.

 8. Členovia poroty sú viazaní mlčanlivosťou o udelených cenách až do oficiálneho vyhlásenia výsledkov

V    Organizácia súťaže

 1. Organizáciu tejto súťaže zabezpečuje ASK a jej prezídium. Riadi ju prezident ASK, alebo iný člen Asociácie poverený prezídiom.

 2. Podujatie a slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr do konca roka 2023.

 3. Finančné a vecné odmeny za ceny sú hradené ASK, LF a sponzormi ASK, resp. ceny Kamera 2023, a sú udeľované v týchto kategóriách:

  1.    Hlavná cena Kamera 2023 - hraná tvorba
  2.    Cena za televízny seriál
  3.    Cena za dokumentárny film
  4.    Cena krátky film
  5.    Cena za audiovizuálnu reklamu 
  6.    Cena za najlepší videoklip
  7.    Cena za najlepší študentský film
  8.    Cena za technologický prínos
  9.    Cena za celoživotné dielo kameramana

   

 4. Finančné a vecné odmeny spojené s kritickým hodnotením v porote hradí ASK v spolupráci s LF po schválení výborom Sekcie pre tvorivú činnost v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF, ktorý aj hradí ocenenia v kategóriách 1-6.

 5. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien zorganizuje a zabezpečí ASK najneskôr do konca novembra 2023. Počas slávnostného vzhlásenia výsledkov na záverečnom ceremoniáli bude organizátor uvádzať Literárny fond ako spoluorganizátora tvorivej súťaže Kamera. 
   

VI    Zvláštne ustanovenie

Tento štatút schvaľuje prezídium ASK a LF. Jeho platnosť sa začína dňom schválenia a končí sa prijatím nového štatútu nasledujúceho ročníka súťaže Kamera. Neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu je aj jeho dodatok, ktorý obsahuje:
- celkový objem finančných prostriedkov na ceny, schválený výborom Sekcie pre tvorivú činnost v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF
- formulár prihlášky,
- menný zoznam porotcov,
- termín a miesto slávnostného odovzdávania cien
.

Za ASK  Lucia Zavarčíková ( Prezidentka ASK )

V Bratislave 14. 8. 2023

bottom of page