top of page

Samoregulačné odporúčanie na nastavenie ochrany pred SARS-COV-2 pre audiovizuálnu produkciu v SR

Samoregulačné odporúčania slovenského audiovizulneho prostredia vychádzajú z materiálu, ktorý pripravil Evropský institut bezpečnosti filmových projektů, z.ú. (autori: Mgr. Jiří Kosorinský a Ing. Michal Svoboda, PhD.) v spolupráci s a na základe odborných konzultácii expertov.

Dodržiavanie uvedených odporúčaní podporuje aj európska asociácia filmových agentúr European Film Commissions Network (EUFCN).

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRE
VÝROBU AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL

Tento dokument predstavuje základné postupy k stanoveniu technických a organizačných opatrení na prevenciu nákazy. Každé nakrúcanie je iné a preto musia byť pred jeho začiatkom stanovené konkrétne opatrenia na základe vyhodnotenia rizík.

 

Nižšie uvedené samoregulačné opatrenia sa budú priebežne dopĺňať a spresňovať na základe vývoja epidemiologickej situácie.

Poznámka na úvod:

Aj po obmedzení či ukončení preventívnych opatrení vlády bude počas prvých týždňov a mesiacov riziko nákazy pretrvávať, aj keď
v menšom rozsahu.

 

Pri filmovej produkcii je bežné, že členovia štábu z rôznych profesií súbežne pracujú na viacerých projektoch. Preto je oproti uzatvoreným prevádzkam riziko pri nakrúcaní väčšie.

Dodržiavajte postup: vyhodnoťte riziká, potom stanovte technické a organizačné opatrenia. Využite služby odborníkov.

Ak sa neobjavia závažné komplikácie, trvá prípadná liečba nákazy 3 – 6 týždňov a sú s ňou spojené lokálne karanténne opatrenia. Okrem zdravotných komplikácií a obmedzenia práce pre dotknuté osoby, ide o veľké riziko pre jednotlivé projekty s reálnymi ekonomickými dopadmi. Preto producenti audiovizuálnych diel berú opatrenia vážne a budú postupovať zodpovedne a dôsledne.

 

Vyhodnocovanie rizík a prijatie opatrení v súvislosti s nákazou musí byť súčasťou celkovej analýzy rizík podľa Zákonníka práce č. 311/2011 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

DESATORO BEZPEČNÉHO NAKRÚCANIA

I.    TESTY PRE KĽÚČOVÝCH ČLENOV ŠTÁBU, HERCOV A PRÍBUZNÉ PROFESIE

Kľúčoví členovia filmového štábu, všetci herci, kaskadéri, prípadne komparzisti, ktorí prídu do styku s hercami, by mali svoj zdravotný stav doložiť negatívnym testom na SARS-CoV-2.

 

Na základe odporúčania lekára sa musia testy realizovať na základe steru, nemôže ísť o tzv. rýchlotesty, ktoré nie sú v súčasnosti dostatočne spoľahlivé.

 

Na to, aby boli testy relevantné, musia testovaní dodržiavať karanténny režim. V danom kontexte bude dôležité zohľadňovať testovanie pri príprave plánu nakrúcania.

 1. Kľúčoví členovia štábu, herci – kaskadérski dabléri a kaskadéri pohybujúci sa v scénach s hercami musia prejsť testovaním rovnako ako herci a dodržiavať rovnaký režim. Za kľúčových členov štábu sa považujú režisér, kameraman, pomocný režisér, prípadne ďalší, podľa rozhodnutia producenta.

 2. Komparz v scénach bez hercov – komparzisti by mali mať oddelený priestor; mimo filmovanej scény sú povinní nosiť ochranné rúško.

 3. Komparz v scénach s hercami – v prípadoch, keď záber vyžaduje vzdialenosť menšiu ako 2 m, musia komparzisti v týchto scénach s hercami absolvovať testy v rovnakom režime ako herci a musia byť oddelení od ostatného komparzu.

 4. Negatívny test v kombinácii s karanténnym režimom – môže u kľúčových členov štábu, ak si to situácia vyžaduje, nahradiť masku na ochranu dýchacích ciest (rúško). Odporúčame vykonať testy u všetkých kľúčových členov štábu, ktorých výpadok z nakrúcania pre zvýšenú teplotu a podozrenie nákazy by mohol ohroziť celý projekt.   

 5. Make-up – maskéri musia mať samostatnú sadu líčiacich prostriedkov pre hercov a osoby podľa bodov „1“, „3“ a „4“ a samostatnú sadu pre komparz v scénach bez hercov. Maskéri musia zároveň používať pomôcky na ochranu dýchacích ciest a ochranné rukavice. Odporúčame zvážiť možnosť mať samostatných maskérov zvlášť pre hercov a zvlášť pre komparz.

II.    OCHRANNÉ POMÔCKY

Základné ochranné pomôcky môžeme rozdeliť do troch kategórií: rúška, masky s filtrom a gumené/latexové rukavice.
 

Stanovte, aké ochranné prostriedky sa budú používať. Zaveďte systém vydávania, výmeny a kontroly používania ochranných prostriedkov.

 

 1. Ochranné rúška – pri 12-hodinovej pracovnej dobe treba počítať so 4 ks rúšok na 1 člena štábu. Toto platí pre všetky osoby na nakrúcaní, vrátane externých dodávateľov.

 2. Ochranná polmaska s výdychovým filtrom – Alternatívou k rúškam pre hercov a štáb je ochranná polmaska s vdychovým a výdychovým filtrom (uľahčuje dýchanie, filter sa dá čistiť, maska dezinfikovať, plní vyššiu ochrannú normu ako FFP3 a člen štábu v nej dlhšie vydrží. Pri viacdenných nakrúcaniach predstavuje aj nižšie náklady).

 3. Ochranné rukavice proti vírusom a baktériám – stavba a ďalšie určené osoby musia používať ochranné rukavice. Rizikové povrchy, ktorých sa budú herci dotýkať, je nutné vydezinfikovať. (Na dezinfekciu priestorov odporúčame posilniť zložku stavby brigádnikmi, pri väčších projektoch osloviť špecializované firmy).

 4. Ochranné rukavice pre ďalšie profesie – členovia štábu, ktorí opúšťajú miesto nakrúcania (napr. produkcia, šoféri, runneri apod.), musia byť vybavení ochrannými rukavicami, aby nedošlo ku kontaminácii priestoru nakrúcania.

III.    OSOBNÁ DEZINFEKCIA

Počas nakrúcania je podstatné dodržiavať pravidlá osobnej hygieny:
 

V tomto prípade platí rovnaký postup ako pri ochranných pomôckach: stanovte si prostriedky, ktoré
sa budú používať. Zaveďte systém vydávania, výmeny a kontroly používania.

 1. Osobná dezinfekcia – členovia štábu musia mať pri sebe osobnú vreckovú dezinfekciu v podobe dezinfekčných utierok alebo 30 ml fľašky osobnej dezinfekcie, aby nemuseli počas nakrúcania rozsiahlejších scén odbiehať k dezinfekčným stojanom.

 2. Dezinfekčné stojany – v blízkosti toaliet, pri cateringu, v zázemí alebo priamo na pľaci, ak je vo väčšej vzdialenosti od zázemia, treba rozmiestniť stojany s dezinfekčným gélom.

 3. Dezinfekcia predmetov – pri nakrúcaní v rámci záberu verejného priestoru v meste a na miestach s vysokou koncentráciou osôb je vhodné zvážiť dezinfekciu priestoru postrekom (obzvlášť pri veľkých produkciách).

 4. Pri nakrúcaní vo vozidlách a pod. – pred samotným nakrúcaním by mala stavba zabezpečiť dezinfekciu vozidiel; rovnako aj produkčná spoločnosť musí zabezpečiť dezinfekciu áut vozového parku, ktorý preváža štáb a hercov.

 5. Dezinfekcia pracovného priestoru – maskéri a kostyméri by pri nakrúcaní v exteriéroch mali pred použitím dezinfikovať pracovné stoly a stoličky pre hercov.

 6. Dezinfekcia kostýmov – kostýmy musia nevyhnutne prechádzať pravidelnou dezinfekciou, frekvencia dezinfekcie sa stanoví individuálne, na základe vyhodnotenia rizík.

IV.    ORGANIZÁCIA NA MIESTE

Predovšetkým v prvých mesiacoch sa pri zábere priestranstva na lokácií musí počítať s väčšími priestorovými požiadavkami, aby mohli byť členovia štábu oddelení (pozri bod 2). Okrem toho musí byť k dispozícii priestor na stravovanie členov štábu v dostatočných rozstupoch. Prenosné stoličky sú vhodnejšie ako štandardne používané pivné sety.

 1. Oddelenie jednotlivých skupín štábu – kľúčoví členovia štábu, herci a ďalšie problematicky nahraditeľné profesie odporúčame oddeliť od väčšiny štábu (napr. vlastná kostymérňa, sociálne zariadenie, maskérňa, priestor na stravovanie apod.). Konkrétne opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od daného projektu a musia sa spracovať v rámci hodnotenia rizík.

 2. Prekladiská – pri veľkých projektoch odporúčame zriadiť prekladisko pre dodávateľov mimo filmovacieho pľacu a zabezpečiť​ možnosti dezinfekcie prepravovaného materiálu.

V.    MERANIE TEPLOTY

Pred začiatkom filmovacieho dňa by mal každý člen štábu/herci, ako aj každý novoprichádzajúci subdodávateľ pred vstupom na miesto nakrúcania absolvovať meranie teploty bezkontaktným teplomerom. Osobe s vyššou nameranou teplotou sa nesmie povoliť vstup na nakrúcanie.

VI.    CATERING

Výdaj stravy treba zorganizovať takým spôsobom, aby sa člen štábu po prevzatí jedla od cateringu vzdialil a mohol pri jedle dodržiavať rozstup od ostatných.

 

Pri stravovaní je dôležité zabezpečiť, aby členovia štábu mali možnosť udržiavať medzi sebou rozstup, a to aj v rámci občerstvenia v priebehu dňa.  Nie je nutné organizovať viaceré miesta s cateringom, ak bude všetko jedlo balené samostatne, vrátane hlavných jedál.

VII.   ZABEZPEČENIE FILMOVEJ LOKÁCIE

Zabezpečenie filmovej lokácie sa delí na zabezpečenie lokácie počas nakrúcania a obhliadok členmi štábu.

 1. Počas nakrúcania – na lokácii bude z hľadiska lock-upu dôležité dbať na dôsledné uzavretie zabratého priestoru, aby sa predišlo vstupu neoprávnených osôb.

 2. Pri obhliadkach v rámci predprodukcie – ak nie je možné zabezpečiť dezinfekciu týchto priestorov/miesta, treba k nim pristupovať ako k potenciálne infikovaným, a preto musia počas obhliadky všetci členovia štábu používať ochranné pomôcky stanovené na základe vyhodnotenia rizík.

VIII.   POTREBNÁ DOKUMENTÁCIA

Každá produkčná spoločnosť by mala mať predmetné opatrenia implementované vo svojich hodnoteniach rizík a vyžadovať ich implementáciu aj v hodnotení rizík dodávateľských subjektov. Zákonné normy hodnotenia rizík sú pre ČR aj Slovensko prehľadne spracované tu: https://www.ohasfilm.cz/aktualni-projekty/

 

Pomoc s vypracovaním hodnotenia rizík poskytuje Evropský institut pro bezpečnost filmových projektů. z.ú.

 

Pred začiatkom nakrúcania sa produkčná spoločnosť a dodávatelia musia navzájom oboznámiť s rizikami a opatreniami pre nakrúcanie, a to nielen z hľadiska nákazy. Toto oboznámenie musí byť potvrdené písomnou formou, napríklad podpisom prezenčnej listiny k školeniu v rámci brífingu. Povinnosť dodržiavať tieto opatrenia a predkladať testy na SARS-CoV-2 treba nevyhnutne zakotviť v zmluvách s jednotlivými členmi štábu a definovať zodpovednosť a postihy za škodu spôsobenú ich prípadným nedodržaním.

 

Na mieste nakrúcania odporúčame rozmiestniť informačné tabule, napríklad:

covid_koronavirus_infografika.jpg

Vzhľadom k tomu, že ide o zásadnú zmenu vo work-flow v porovnaní s obdobím pred epidémiou, je pripomínanie opatrení touto formou veľmi dôležité.

IX.    ORGANIZÁCIA PRI NAKRÚCANÍ

Prijaté opatrenia proti nákaze musí na mieste nakrúcania koordinovať špecialista na filmovú bezpečnosť alebo manažér BOZP (Bezpečnosť a ochrana pri práci), prípadne zaškolená poverená osoba. Povinnosťou tejto osoby bude koordinovať a dozerať na dodržiavanie opatrení proti nákaze.

Rozdiely medzi jednotlivými koordinátormi z hľadiska kompetencií:

 

 1. Špecialista na filmovú bezpečnosť – podieľal sa na hodnotení rizík, je schopný a kvalifikovaný kreatívne prispôsobovať opatrenia a pravidlá BOZP potrebám scenára na základe technológií a znalostí filmovej problematiky a potrieb. Koordinuje prácu s hodnotením rizík subdodávateľov a dohliada na dokumentáciu.

 2. Manažér BOZP – je z hľadiska BOZP spôsobilý na manažment bezpečnosti práce, je kvalifikovaný upravovať uvedené opatrenia - spravidla čisto z hľadiska BOZP bez umeleckého kontextu. Koordinuje prácu s hodnotením rizík subdodávateľov a dohliada na dokumentáciu.

 3. Zaškolená poverená osoba (napr. produkčný) – má kompetencie len pri dodržiavaní nastavených pravidiel prostredníctvom súpisu (check list) vypracovaného na začiatku nakrúcania. Nemá právo vykonávať zmeny v opatreniach, má na starosti len ich dodržiavanie a dohľad nad školiacou dokumentáciou.

 

X.    ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

S jednorazovými rúškami, rukavicami apod. treba zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom – použité odkladať do pevných igelitových vriec, manipulovať s nimi v ochranných rukaviciach a následne ich likvidovať. Pri odkladaní látkových rúšok musia mať členovia štábu k dispozícii uzatvárateľné igelitové vrecia a zároveň mať možnosť rúška sterilizovať vyváraním.

Pri všetkých uvedených profesiách bude kľúčová plná podpora zo strany producenta vrátane udelenia práva vykázať z nakrúcania člena štábu alebo subdodávateľa, ktorý porušil alebo odmietol dodržiavať prijaté bezpečnostné opatrenia.

Obzvlášť v počiatočnom období je vhodné osloviť na tieto úlohy nezávislých odborníkov, pozri: www.ohasfilm.com

Testovanie
Ochranné pomôcky
Dezinfekcia
Organizácia
Meranie teploty
Catering
Lokácie
Dokumentácia
Nakrúcanie
Odpad
Desatoro
bottom of page