top of page

AUTORSKÉ PRÁVO

Od roku 2024 sú na Slovensku chránené autorské práva výtvarných audiovizuálnych profesií (kameramani, filmoví architekti, kostýmoví výtvarníci, strihači).

Vďaka iniciatíve ASK a ZAFA (Združenie autorov filmu a audia) je v spolupráci s českou OOA-S (Ochranná organizace autorská) možné si uplatniť autorské zastúpenie a následne autorskú odmenu z audiovizuálnych diel v SR, ČR, ale aj v takmer celej EÚ.

Podľa slovenského autorského zákona môže aj zahraničný kolektívny správca vykonávať kolektívnu správu na Slovensku a zastupovať slovenských tvorcov (§ 144 ods. 2 AZ).

Výkonný výbor ZAFA rokoval o dočasnom zastúpení slovenských audiovizuálnych tvorcov českým kolektívnym správcom OOA-S, ktorému bolo udelené oprávnenie Ministerstvom kultúry ČR na výkon kolektívnej správy diel kameramanov, kostýmových výtvarníkov, strihačov a filmových architektov. Kolektívny správca OOA-S od 1. 1. 2024 začína výkon kolektívnej správy na Slovensku pre slovenských audiovizuálnych tvorcov, pretože českí tvorcovia odmietli Rozúčtovací poriadok LITA ako neprijateľný.

OOA-S má tiež recipročné zastúpenie v 60 krajinách sveta a zaisťuje tak výber odmien za použitie filmových diel nielen v ČR, ale aj zo zahraničia, novo aj v SR.

Rozúčtovací poriadok OOA-S stanovuje tieto pomery medzi profesiami:

kameraman 30,5%
kostýmový výtvarník 20,5%
film. architekt 21,5%
strihač 24,5%
iný 3%


Autorskoprávny výklad práv kameramanov, filmových architektov, kostýmových výtvarníkov a strihačov pripravený v spolupráci s kanceláriou europoslanca Petra Polláka, v ktorom sú v plnom znení uvedené aj odporúčania ZAFA a Oslovovací list pre autorov od OOA-S máte možnosť si stiahnuť tu:

Návod na uplatnenie autorského zastúpenia v OOA-S
(na základe odporučenia ZAFA pre slovenských výtvarných audiovizuálnych tvorcov)

1. Vyplnenie zastupovacej zmluvy s OOA-S (rozúčtovací poriadok OOA-S poskytuje záruky stanovenia férového podielu na vybraných odmenách a rozdeľuje odmeny za použitie diel svojich zastupovaných nielen v ČR, novo aj v SR, ale takmer v celej EÚ). 
 
Podpísanú zmluvu je treba zaslať v dvoch vyhotoveniach na adresu:
Ochranná organizace autorská 
Národní 973/41
110 00  Praha 1

Česká republika

2. Vyplnenie elektronického formuláru Ohlášky diel, v ktorom autor/ka uvedie všetky audiovizuálne diela, na ktorých sa podieľali.

 

Tento formulár je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu:
info@ooas.cz

 

3. Vyplnenie splnomocnenia pre ZAFAadvokátku JUDr. Janu Mikušovú na uplatnenie žiadosti o vyplatenie nepremlčaných odmien za uplynulé obdobie, keď LITA protiprávne odmietala uznať výtvarné audiovizuálne profesie za autorské.

 

Podpísané splnomocnenie je treba zaslať na adresu:

Advokátska kancelária bratis.law

Seberíniho 1
821 03 Bratislava


 

 


4. V prípade záujmu o členstvo v ZAFA máte možnosť podpísať Žiadosť o prijatie za člena ZAFA.

 

Podpísanú žiadosť je treba zaslať na adresu:

Advokátska kancelária bratis.law

Seberíniho 1
821 03 Bratislava

 

 


 

Často kladené otázky

Platí zastupovanie len na obsah vytvorený pre televízie a kiná?
Ako sú riešené práva v
prípade streamovacích služieb?
Zastupovanie a vyberanie odmien OOA-S sa vzťahuje aj na použitie diel v rámci streamovacích služieb. Ide o oprávnenie v zmysle § 18 ods. 2 českého Autorského zákona a toto oprávnenie bolo OOA-S udelené na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry ČR zo dňa 05.08.2009 a je dostupné na internetovej stránke: www.ooas.cz.

Je členstvo v OOA-S spoplatnené?
Nie, nie je. Všetky náklady OOA-S sa hradia z výnosov pochádzajúcich z kolektívnej správy. Avšak v tejto súvislosti je potrebné rozlišovať medzi členstvom v OOA-S vo forme člena tohto združenia/spolku, ktorý sa podieľa na jej rozhodovaní (členská prihláška je dostupná tu: https://ooas.cz/pro-autory/clenstvi) a zastupovaním autora na základe zmluvy o zastupovaní, ktorá je slovenským autorom sprístupnená na tejto stránke.

Je členstvo v ZAFA spoplatnené?
Nie, nie je. Jediný poplatok, ktorý si ZAFA strhne na svoju činnosť a doterajšie náklady, bude 15% z nepremlčaných odmien za posledné 3 roky, ktoré ZAFA na základe poverenia od autora vymôže od LITA a zvyšok uhradí autorom.


Ak nemám záujem o riešenie nepremlčaných odmien je členstvo v ZAFA odporúčané?
Áno, ZAFA združuje autorov z opomínaných profesií a bojuje za udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv opomínaných autorov, okrem toho poskytuje autorom právne a iné poradenstvo a podporu. Len na základe činnosti a osvete šírenej ZAFA sa organizácia kolektívnej správy OOA-S rozhodla poskytnúť zastúpenie slovenským autorom priamo svojím pôsobením na Slovensku.

Musím zrušiť zastupovanie v LITA, aby som mohol dostávať odmeny od OOA-S?
Áno, duálne zastúpenie nie je možné. LITA nemá v súčasnosti ani uzatvorenú recipročnú zmluvu pre ČR. V prípade, že sú autori zastupovaní LITA, vylučuje to možnosť uplatnenia práv týchto autorov zo strany OOA-S pre územie SR.

bottom of page